МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

: орчуулга англи, дуудлага, синониумууд, антонимууд, зураг, жишээ

Орчуулга: англи - [олдсонгүй]

-ийн тодорхойлолт ба орчуулга - Wikipedia.org

Синониумууд: - [олдсонгүй]

Түүнчлэн гэсэн утгатай үгсийг үзнэ үү - Wiktionary.org

Антонимууд: - [олдсонгүй]

гэсэн антонимын хувилбарууд - Wiktionary.org

Зураг: - [олдсонгүй]

Жишээ: